Διαχείριση Ποιότητας

Προσήλωση στην ποιότητα σε κάθε διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής

Ο όμιλος Dionyssomarble, από το έτος 2000 έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητες των βασικών εταιριών του στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για διαχείριση της ποιότητας.
Το Μάρτιο του 2001 πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά η ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου-Πεντέλης.
Έκτοτε τα πιστοποιητικά ανανεώνονται κάθε χρόνο, κατόπιν σχετικών ελέγχων από το φορέα πιστοποίησης.
Η πιστοποίηση ISO 9001 και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβάλλουν και αυτά στην προσπάθεια της εταιρείας για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων αποκλίσεων από το επιδιωκόμενο επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Η Dionyssomarble έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2015 από το φορέα πιστοποίησης BQC.

Επίσης η εταιρεία έχει αναπτύξει σύστημα ελέγχου και των διαδικασιών παραγωγής στη μονάδα τριβείου μέσω του οποίου έχει την δυνατότητα να παρέχει σήμανση CE (σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ) στα προϊόντα του τριβείου της. Παρέχει, επιπρόσθετα, δηλώσεις συμμόρφωσης  στους πελάτες της για τα ίδια προϊόντα, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα υλικά αυτά.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο 14001:2015 από το 2022 και πιστοποιείται ετησίως από τον εξωτερικό φορέα BQV.

 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εργοστασίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 22 25

Πιστοποιητικό 14001 ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ