Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

Ο όμιλος Dionyssomarble, απο το έτος 2000 έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητες των βασικών εταιριών του στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για διαχείριση της ποιότητας.

Το Μάρτιο του 2001 πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά και η ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου-Πεντέλης.

Έκτοτε τα πιστοποιητικά ανανεώνονται κάθε χρόνο, κατόπιν σχετικών ελέγχων από το φορέα πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση ISO 9001 και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβάλλουν και αυτά στην προσπάθεια της εταιρείας για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων αποκλίσεων από το επιδιωκόμενο επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνημμένα αρχεία
Created by Tool